Toezicht

Aan Nocht en Wille Zorg zijn 3 toezichthouders verbonden.
Hun rol is formeel vastgelegd in onze statuten. Het gaat om 3 natuurlijke personen die samen onze Raad van Commissarissen (RVC) vormen. Samen houden ze toezicht op het bestuur, ze adviseren en ondersteunen en controleren daar waar nodig. Ook brengen ze
spontaan bezoeken aan onze locaties om daar met medewerkers en verwanten te spreken. De leden zijn te bereiken via ons algemene emailadres.

Medenzeggenschap

Nocht en Wille Zorg heeft nog een belangrijk orgaan. Dit is de Medezeggenschapsraad, omdat onze bewoners en deelnemers daar zelf geen zitting in kunnen nemen bestaat onze raad uit ouders en familieleden van mensen die zorg van ons ontvangen.
De raad geeft gevraagd en ongevraagd advies en wordt door ons meerdere keren per jaar ingelicht over datgene waar we als organisatie mee bezig zijn.

Erkend gecertificeerd

Nocht en Wille Zorg is een erkende zorginstelling. Wij beschikken over een zogenaamde WTZA vergunning.
Daarnaast zijn we al vele jaren contractspartner van Zorgkantoor Friesland.
Ook zijn we een gecertificeerde instelling, in ons geval is CIIO de certificerende instelling.
Tot slot zijn we een erkend leer- en werkbedrijf en zijn we lid van de Branchevereniging Kleinschalige Zorg. (BVKZ)

Onze (financiele) jaarverslagen vind je op de website: www.jaarverslagenzorg.nl
Voor onze kwaliteitsjaarsverslagen kun je op deze website terecht.

 Goed om te weten

Nocht en Wille Zorg is aangesloten bij de Geschillencommissie.
www.degeschillencommissie.nl

Nocht en Wille Zorg heeft een vertrouwenspersoon beschikbaar
voor het geval je daarvan gebruik wilt maken. Mail dan naar:
mail@nocht-en-wille.nl

Nocht en Wille Zorg voldoet aan de bepalingen uit de AVG
en heeft een functionaris gegevensbescherming aangesteld.
Mevr. Y. van der Heide yonina@nocht-en-wille.nl

In het kader van de WZD Wet Zorg en Dwang is voor de regio
Friesland de volgende contactpersoon beschikbaar:
Dhr. R. (Rob) Groot
tel: 06-82535156
mail: RobGroot@quasir.nl

Onze adressen:

Wonen                   Dobbe 3 9132 LZ Engwierum
Dagbesteding        Rijdstraat 4 9291 MB Kollum
Logeren               Snikke 23 9123 KG Metslawier