Procedures, beleid en disclaimer

Goed om te weten

Nocht en Wille Zorg is een professioneel bedrijf dat voortdurend werkt aan de kwaliteit van de geboden dienstverlening. Bij een professioneel bedrijf hoort ook een gedegen manier van omgaan met eventuele klachten van klanten. Wij streven uiteraard naar tevreden klanten, mocht u als klant om wat voor reden dan ook toch een klacht hebben dan vragen wij u vriendelijk dit zo snel mogelijk aan ons kenbaar te maken. Wij vinden het uitermate belangrijk zo snel mogelijk samen met u een oplossing te vinden. U kunt bij het uiten van uw klacht gebruik maken van onze klachtenfunctionaris welke te bereiken is via het algemene email- adres mail@nocht-en-wille.nl of via ons postadres of via 0652433228. Voor het behandelen van uw klacht maken wij gebruik van een interne klachtenprocedure die u met het melden van uw klacht verstrekt krijgt. Dit geeft beide partijen duidelijkheid over de te volgen stappen en de geldende termijnen.

 

Per 1 januari 2017 is Nocht en Wille Zorg aangesloten bij de door het ministerie van VWS erkende geschilleninstantie voor de zorg in het algemeen. Wij gaan er natuurlijk vanuit dat we er samen uit komen, maar wat als dat niet lukt? Dan is het uw recht om uw zaak voor te leggen aan de rechter of deze aan te kaarten bij de geschillencommissie. U vindt de geschillencommissie door op onderstaande link te drukken:

https://www.degeschillencommissie.nl/consumenten/

Voor klanten van Nocht en Wille Zorg is een onafhankelijke vertrouwenspersoon beschikbaar. Het kan zo zijn dat u bepaalde zaken met de vertrouwenspersoon wilt bespreken. U kunt in contact komen met de vertrouwenspersoon door naar ons e-mailadres te mailen en aan te geven dat u de vertrouwenspersoon wilt spreken.

Algemene Verordening Gegevensbescherming

Nocht en Wille Zorg voldoet aan de eisen ten aanzien van de bescherming van de gegevens van personen zoals weergegeven in de algemene verordening persoonsgegevens. Wij hebben in dit kader een Functionaris Gegevensbescherming (FG) aangesteld. Hieronder vindt u de contactgegevens van onze FG:

Mevr. Y. van der Heide
yonina@nocht-en-wille.nl
Tel: 0519-250150

Wet Zorg en Dwang (WZD)

Met ingang van 1 januari 2020 geldt de Wet Zorg en Dwang. Een belangrijk onderdeel van deze wet is de cliëntvertrouwenspersoon, dit is een onafhankelijke vertrouwenspersoon die mensen die te maken krijgen met zorg en dwang kan ondersteunen en helpen. Voor de regio Friesland waaronder Nocht en Wille Zorg valt is de vertrouwenspersoon:

Dhr. R. (Rob) Groot
tel: 06-82535156
mail: RobGroot@quasir.nl

 

Downloads:

.

Huisregels 2022
Nocht en Wille Zorg hanteert huisregels om zaken op onze locatie soepel te laten verlopen

Privacyreglement

Ons privacyreglement voor mensen die bij ons in zorg zijn

Privacyverklaring 1.2

Onze privacyverklaring voor mensen die ons of onze website bezoeken

1. Kwaliteitsbeleid
 Hier vind u ons kwaliteitsbeleid!

Kwaliteitskader verslag 2018
Hier vind u ons kwaliteitskader verslag over het jaar 2018

Kwaliteitskader jaarverslag 2019 1.2
Hier vind u ons kwaliteitskader verslag over het jaar 2019

Kwaliteitskader jaarverslag 2020 1.3

Hier vind u ons kwaliteitskader verslag over het jaar 2020

Kwaliteitskader jaarverslag 2021 1.2

Hier vind u ons kwaliteitskader verslag over het jaar 2021

 

Onze missie en visie kunt u opvragen door een mail te sturen naar mail@nocht-en-wille.nl.

Disclaimer

De tekst op deze site is met de grootste zorg samengesteld. Er kunnen echter geen rechten aan worden ontleend. Nocht en Wille Zorg B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van onjuistheid of onvolledigheid (in de meest ruime zin des woord) van de informatie op deze site. Noch Nocht en Wille Zorg B.V. of haar medewerkers zijn aansprakelijk voor directe, bijkomende of gevolgschade, dan wel indirecte schade of boetes, of verliezen die het gevolg zijn van de toegang tot, het gebruik van, of het vertrouwen op (informatie opgenomen in) de website, of enige site die daaraan gekoppeld is, inclusief, maar niet beperkt tot virussen die schade kunnen veroorzaken aan computerapparatuur of software. Nocht en Wille Zorg B.V. kan te allen tijde en zonder kennisgeving wijzigingen en correcties aanbrengen in de website en in deze bepalingen en voorwaarden. Ondanks de voortdurende aandacht voor de kwaliteit van de inhoud kan Nocht en Wille Zorg B.V. niet garanderen dat de informatie te allen tijden volledig en/of actueel is. Er kunnen dus geen rechten aan worden ontleend. De houders van de website zijn niet aansprakelijk voor de gevolgen van eventuele onvolkomenheden en/of onjuistheden.

Auteursrechten en handelsrechten

Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de informatie die deze website bevat (inclusief, maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen en software) zijn eigendom van Nocht en Wille Zorg B.V. of zijn opgenomen met toestemming van de desbetreffende eigenaar