Medezeggenschap en Toezicht

Nocht en Wille Zorg heeft als een door het ministerie van VWS toegelaten zorginstelling 2 belangrijke organen die meepraten over het beleid van de instelling en die toezicht houden op het bestuur.

Cliëntenraad (CR)
Nocht en Wille Zorg beschikt over een medezeggenschaps/ cliëntenraad bestaande uit ouders/ vertegenwoordigers van cliënten. De leden van de CR worden door het bestuur geïnformeerd over het beleid van de instelling, over belangrijke beslissingen die genomen worden en moeten in bepaalde gevallen instemmen met de voorstellen van het bestuur. De CR mag altijd en ongevraagd advies geven aan het bestuur, ook andere ouders of belangstellenden kunnen contact opnemen met de raad op het emailadres:

mr@nocht-en-wille.nl

De CR/ MR komt minstens 4 maal per jaar bijeen.

Raad van Commissarissen
Nocht en Wille Zorg heeft ook een formele toezichthouder, de raad van commissarissen hebben bij wet en in de statuten vastgelegde taken en verantwoordelijkheden. Zo controleren zij het bestuur en houden zij toezicht op de instelling. De raad is lid van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorg en Welzijn, de NVTZ ondersteund raden van toezicht en is een kennisplatform voor de leden van de raden.

De commissarissen zijn te bereiken via het algemene mailadres:
mail@nocht-en-wille.nl

De RvC komt ook minimaal 4 maal per jaar bijeen.