Wet Zorg en Dwang

Per 1 januari 2020 is de Wet Zorg en Dwang in werking getreden, de wet vervangt de oude Wet BOPZ die voornamelijk gericht was op behandeling in een psychiatrisch ziekenhuis. Met de wet wil de overheid ervoor zorgen dat mensen met dementie of een beperking beter beschermd worden wanneer ze hun wil niet of niet meer goed kunnen uiten.

De kern van de nieuwe wet is dat er alleen vrijwillige zorg wordt verleent tenzij dit echt niet anders kan. Nieuw is ook dat de wet niet alleen in zorginstellingen geldt maar ook in de thuissituatie en kleinschalige woonvormen. In de wet staat beschreven in welke situaties onvrijwillige zorg aan de orde kan zijn en welke stappen moeten worden genomen om tot een besluit tot onvrijwillige zorgverlening over te gaan. Als laatste is bepaald wanneer en hoe de onvrijwillige zorg geëvalueerd moet worden.

Onvrijwillige zorg is zorg waarmee de cliënt en/of zijn vertegenwoordiger NIET instemt en zorg waarmee de vertegenwoordiger WEL instemt maar waartegen de cliënt zich verzet.

In 2019 zijn we begonnen met de voorbereidingen voor de nieuwe Wet Zorg en Dwang, een belangrijk punt daarbij is dat medewerkers goed moeten signaleren en rapporteren wanneer deelnemers of bewoners zich mogelijk verzetten bij zorgverlening. Verzet (herhaaldelijk) is namelijk een duidelijk teken dat de stappen zoals beschreven in de WZD gevolgd moeten worden, verzet kan heel duidelijk zijn maar ook heel subtiel. Alle medewerkers hebben daarom een e-learning gedaan in 2019 en het onderwerp is op de teamvergaderingen besproken, zo zorgen we ervoor dat we aandacht hebben en houden voor dit onderwerp. 2020 is een overgangsjaar zodat we ook nu nog de tijd hebben om te leren en aan te passen daar waar nodig.

Voor mensen met een beperking die te maken krijgen met de WZD is er een onafhankelijke cliëntvertrouwenspersoon beschikbaar, de zorgkantoren hebben hiertoe per regio een organisatie aangewezen die deze taken vervult. Voor de regio Friesland is dat de organisatie Quasir, de vertrouwenspersoon is Mevr. S. (Sonja) Bijlsma te bereiken op 06-82511355/ sonjabijlsma@quasir.nl